دبیر شورای مرکزی جبهه پایداری استان اصفهان با اشاره به بیانیه جبهه پایداری اصفهان در حمایت از جلیلی گفت: آنچه گفته می شود در تضعیف کسی نیست و باید در جایی که به تشخیص و تکلیف می رسیم مباحث خود را مطرح کنیم.

سید مهدی سیدین نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود: جبهه پایداری اصفهان در بیانیه خود به تکلیفش عمل کرده است و در واقع این موضوع بر اساس احساس تکلیفی است که ما نسبت به موضوع داریم و دیگر اینکه خود لنکرانی نیز پیش از این مطرح کرده بود که اگر جلیلی در صحنه حاضر شود کناره گیری می کند.
موضوع :
اخبار ,