به گزارس ستاد حیات طیبه، دکتر سعید جلیلی در نشست رابطین ستادهای دانشجویی در حسینیه دوکوهه حاضر شدند و در آن به بیان الزامات تبلیغ و شرح گفتمان خود پرداختند.


همایش حامیان دانشجویی در حسینیه دوکوهه

همایش حامیان دانشجویی در حسینیه دوکوهه

همایش حامیان دانشجویی در حسینیه دوکوهه

همایش حامیان دانشجویی در حسینیه دوکوهه

همایش حامیان دانشجویی در حسینیه دوکوهه
موضوع :
اخبار ,