با توجه به اینکه معیشت مردم در وضع بدی قرار گرفته است و برنامه و راهکاری برای خروج از این بحران لازم است، از آقای دکتر جلیلی میخواهیم که برنامه و طرح خود را برای مهار و کنترل این گرانی ها بیان کنند.
افسران - مصاحبه اختصاصی پدر شهید احمدی روشن با ستاد آقای دکتر جلیلی



موضوع :
اخبار ,