پایداری: علامه مصباح یزدی گفت: هرچند واقعا مشكلات اقتصادی وجود دارد و بر مردم فشار می آورد و دولت وظیفه دارد در این زمینه كار كند، اما عنوان كردن آن به عنوان مهمترین هدف و نقطه اساسی، نشان از ضعف تفكر دینی و فاصله گرفتن از آرمان های امام(ره) دارد
موضوع :
اخبار ,