ایشان اظهار داشتند: عین همان کاری که برای لنکرانی صورت میگرفت باید برای آقای جلیلی صورت گیرد.

موضوع :
اخبار ,